محصول جدید

محصول جدید سامانه کنترل ناوگان ریلی

این سیستم جهت هدایت و کنترل تردد ناوگان ریلی طراحی شده است.

از ویژگی های این سامانه:

استفاده از GPS

استفاده از RFID 

کنترل مسیر تردد توسط اپراتور از یک نقطه 

کنترل وزن لوکومتیودو واگن ها در حال حرکت